मा. श्री. शरदचंद्रजी पवार

मा. श्री. अरुण गुजराथी

मा. सौ. सुप्रिया सुळे

मा. श्री. हेमंत टकले

मा. श्री. जयंत पाटील

मा. श्री. लक्ष्मण माने

मा. श्री. प्रकाश आवाडे

मा. श्री. प्रकाश कुलकर्णी

मा. श्री. जीवनराव गोरे

मा. श्री. विजय शिर्के

मा. श्री. जयराज साळगांवकर

मा. श्री. सचिन मुळे

मा. श्री. राजेश टोपे

मा. श्री. बाळासाहेब उर्फ शामराव पो. पाटील

मा. श्री. यशवंतराव गडाख-पाटील

मा. श्रीमती अदिती नलावडे

मा. श्री. चंद्रशेखर मारुतराव घुले-पाटील

मा. अध्यक्ष - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. (पदसिद्ध)

मा. श्री. नितीन करीर (महाराष्ट्र शासन प्रतिनिधी)